Luật Nhà Ở Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Nhà Ở Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Nhà Ở Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau:
Phần 1: Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 gồm 13 chương
Phần 2: Văn bản hướng dẫn thi hành